ஆயுள்வேத மருந்துக் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடம்

இலங்கை ஆயுள்வேத மருந்துக் கூட்டுத்தாபனத்தில் க.பொ.த உயர்தர சித்தியுடன் பதவி வெற்றிடம்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 15.04.2016